De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Over onze documenten

Het Reglement van Orde
Het Reglement van Orde bepaalt de regels voor de werking van de VGC-Raad en de commissies en definieert de bevoegdheden van de voorzitter, het Bureau en het uitgebreid Bureau. Verder wordt bepaald welke weg ontwerpen of voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, moties, beleidsplannen, beleidsnota’s, beleidsverklaringen en discussienota’s afleggen voor ze goedgekeurd worden en over welke parlementaire controlemiddelen de VGC-raadsleden beschikken om het beleid van het VGC-College te controleren.
Het Reglement van Orde is de allereerste tekst die door de VGC-Raad in 1989 werd goedgekeurd. In de loop der jaren volgenden enkele aanpassingen in functie van de werking van de instelling in de praktijk. De meest recente versie is te lezen op de website.

Ontwerpen of voorstellen van verordening
Een verordening van de VGC is een normerende beschikking die van toepassing is op de Nederlandstalige instelling die actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De is bindend na goedkeuring is door de VGC-Raad, bekrachtiging door het VGC-College en publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Neemt het College het initiatief voor een verordening, spreekt men van een ontwerp van verordening. Komt het initiatief van een VGC-Raadslid of meerdere VGC-Raadsleden, dan wordt dit een voorstel van verordening genoemd.

Voorstellen van resolutie
Een resolutie is een aanbeveling van de VGC-Raad die gericht is aan het VGC-College of andere beleidsinstanties. Dat kunnen de Vlaamse Regering, de Brusselse Regering of de Federale Regering, of de voorzitters van andere parlementen zijn, afhankelijk van de inhoud van de resolutie. Een voorstel van resolutie kan uitgaan van één of meerdere VGC-Raadsleden.

Beleidsverklaringen, -nota’s en -plannen
Het College dient bij het begin van elke legislatuur, bij het begin van elk zittingsjaar en telkens wanneer het College het nodig acht, een beleidsverklaring in bij de Raad.
Ieder Collegelid moet bij de voorzitter ten laatste 9 maanden na de eedaflegging een beleidsnota per bevoegdheid indienen. In deze beleidsnota worden de grote strategische keuzes en de beleidsopties voor de duur van de regeerperiode weergegeven.
Ieder lid van het College kan ten allen tijde een beleidsplan indienen met betrekking tot zijn bevoegdheden, hetzij op eigen initiatief, hetzij in uitvoering van Vlaamse decreten.
Beleidsverklaringen, -nota’s en -plannen worden meestal direct in de plenaire vergadering besproken en ter stemming voorgelegd.

Discussienota’s
Elk VGC-Raadslid kan discussienota’s indienen bij de voorzitter. Een discussienota moet binnen het kader van de Vlaamse gemeenschapsaangelegenheden onderwerpen aansnijden die de Vlaamse Gemeenschap in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest aanbelangen. Tenzij het Uitgebreid Bureau anders beslist worden discussienota’s direct in de plenaire vergadering besproken.
Tot net voor de sluiting van de bespreking van een discussienota, kan een voorstel van resolutie of een motie van aanbeveling worden aangekondigd. Voorstel of motie worden besproken en ter stemming voorgelegd in de eerstvolgende plenaire vergadering.

Welke weg leggen ontwerpen en voorstellen af?
Ontwerpen of voorstellen worden ingediend bij de VGC-voorzitter. Het uitgebreid Bureau verwijst door naar de bevoegde commissie. In de bevoegde commissie wordt de tekst uitgebreid besproken en ter stemming voorgelegd. Soms wordt de tekst ongewijzigd aangenomen, soms wordt een geamendeerde of gewijzigde tekst goedgekeurd. Na goedkeuring van de tekst in de commissie, volgt de bespreking en de stemming in de plenaire vergadering. De verslaggever licht de werkzaamheden van de commissie toe, de indiener(s) geven nog een toelichting en dan volgt de algemene bespreking. Na de algemene bespreking volgen de artikelsgewijze besprekingen en stemmingen. Tot slot wordt er over de ontwerpen of voorstellen hoofdelijk gestemd. Eens ontwerpen of voorstellen aangenomen zijn door de Raad, worden ze door het College bekrachtigd en overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad voor bekendmaking.

De commissies
De bespreking van de ontwerpen of voorstellen vindt eerst plaats in een commissie, tenzij er tot spoedbehandeling wordt overgegaan. Een commissie is samengesteld uit een beperkt aantal VGC-Raadsleden, aangeduid volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties, en behandelt de stukken die onder haar bevoegdheid vallen. De VGC-Raad telt zes commissies.
Vier van de zes VGC-commissies zijn samengesteld uit 5 vaste leden en 5 plaatsvervangende leden: de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media, de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport, de Commissie voor Onderwijs en Vorming en de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.
De twee overige commissies zijn op een andere wijze samengesteld in gevolge hun specifieke karakter. De Commissie voor het Reglement heeft dezelfde samenstelling als het Uitgebreid Bureau en houdt zich enkel en alleen bezig met het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Samenwerkingscommissie met de Vlaamse Volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest is samengesteld uit de 17 VGC-raadsleden en de 6 Brusselse verkozenen in het Vlaams Parlement.
De commissievergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek. Informatie over de commissievergaderingen vindt men op de website. De teksten die door de Commissies worden goedgekeurd, vormen de basis van de bespreking in de plenaire vergadering. De oorspronkelijk ingediende teksten kunnen gewijzigd worden met amendementen.
Een commissie kan hoorzittingen organiseren of andere commissies raadplegen, om zich grondig te informeren over een bepaald onderwerp.

De plenaire vergadering
De VGC-Raad komt tweewekelijks bijeen in plenaire of openbare vergadering in zaal 201 van het Brussels Parlement . Het uitgebreid Bureau legt de agenda van de vergadering vast. Het Reglement van Orde bepaalt de spreektijden van de leden voor de diverse tussenkomsten en de procedure voor de stemmingen. De plenaire vergadering is toegankelijk voor het publiek.
Een VGC-legislatuur loopt vijf jaar. Een parlementair zittingsjaar loopt van september tot september. De openingsvergadering van elk zittingsjaar ligt wettelijk vast. De VGC opent haar zittingsjaar de eerste woensdag na de openingszitting van de Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement opent de derde maandag van september.

De parlementaire controlemiddelen
De VGC-raadsleden beschikken over een aantal parlementaire controlemiddelen om het dagelijks beleid van het College te controleren.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be