De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen

De middelen worden enkel onderzocht in zoverre zij tegen artikel 38 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen zijn gericht.

B.17.4. op verschillende plaatsen in de parlementaire voorbereiding wordt gesuggereerd dat een van de doelstellingen van de betwiste maatregel erin bestond de invloed van niet als democratisch beschouwde politieke partijen te beperken.

Ook al kan worden aangenomen, om de redenen uiteengezet in het arrest nr. 10/2001 van het Hof (B.1.7), dat radicale maatregelen worden genomen om te vermijden dat de politieke vrijheden die de democratie kwetsbaar maken zouden worden aangewend om haar te vernietigen, dan nog is vereist dat dergelijke maatregelen worden beperkt tot de bescherming van het democratisch karakter van het regime en dat zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet miskennen.

B.17.5. Artikel 136 van de Grondwet bepaalt:

Er bestaan taalgroepen in de Raad van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest, en Colleges, bevoegd voor de gemeenschapsaangelegenheden; hun samenstelling, werking, bevoegdheden en, onverminderd artikel 175, hun financiering worden geregeld door de wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

De Colleges vormen samen het Verenigd College, dat fungeert als overleg- en coördinatieorgaan tussen de beide gemeenschappen.

B.17.6. De indieners van het amendement dat aan de bestreden bepaling ten grondslag ligt " hebben ervoor gekozen om voor de samenstelling van de Nederlandse taalgroep te verwijzen naar de VGC omdat twee aspecten kenmerkend zijn voor de samenstelling van deze commissie. Enerzijds is zij samengesteld uit leden van de Brusselse Raad die tot de Nederlandse taalgroep behoren. Anderzijds oefent zij bevoegdheden uit die haar opgedragen worden door de Vlaamse Raad" (Parl.St.,Senaat, 2000-2001,nr.2-709/7,p.263).

De indieners van het amendement " hebben dit dubbel kenmerk thans tot uitdrukking willen brengen in de samenstelling van de VGC: de samenstelling van de VGC wordt niet langer enkel bepaalt op grond van de resultaten van de verkiezingen voor de Brusselse Raad maar, voor wat de bijkomende vijf leden betreft waarin voorzien wordt, ook door de resultaten van de verkiezing van de Vlaamse Raad" (ibid.).

B.17.7 De Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is geen wetgevende vergadering, maar een regelgevend orgaan dat aan het bestuurlijke toezicht van de Vlaamse Gemeenschap is onderworpen.

Krachtens artikelen 116 en 136 van de Grondwet is de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie samengesteld uit verkozen leden.

B.17.8. De vertegenwoordigers in een representatief orgaan worden, in de regel, aangewezen door de burgers die door de beslissingen van dat orgaan kunnen worden geraakt.

B.17.9. Bij de uitvoering van artikel 136 van de Grondwet vermag de bijzondere wetgever niet een regel te kiezen die, zonder toelaatbare verantwoording, afwijkt van de regel die zopas in herinnering is gebracht.

B.17.10. De toewijzing van de bijkomende zetels op basis van de kiescijfers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad sterkt ertoe " de goede werking van de communautaire componenten van de Brusselse instellingen te verzekeren en de blokkering ervan te vermijden" (Parl.St.,Senaat, 2000-2001, nr.2-709/4,p.17).

Die doelstellingen zijn niet voldoende om de wijze van aanwijzing van de vijf bijkomende leden waarin artikel 38 voorziet, die geen enkele band heeft met de wil die door de Brusselse kiezers tot uiting wordt gebracht, te verantwoorden.

Die afwijking komt erop neer dat die kiezers aan een verschillende behandeling worden onderworpen die, bij ontstentenis van een toelaatbare verantwoording, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

B.17.11. Artikel 38 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen dient te worden vernietigd."

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be