De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen

6. Rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad

Vanaf de volgende verkiezingen van de Raden van de Gewesten en de Gemeenschappen zullen de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad rechtstreeks verkozen worden door de Brusselse kiezers die hun stem uitbrengen op een lijst van kandidaten die behoren tot de Nederlandse taalgroep voor de verkiezing van de Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

7. Herfinanciering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie

7.1 Bij amendementen op het ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en tot uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt, in de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, opnieuw een artikel 66 ingevoerd dat bepaalt dat vanaf het begrotingsjaar 2002, een bijzondere dotatie waarvan het basisbedrag gelijk is aan 1 miljard frank wordt ingeschreven op de nationale begroting voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en voor de Franse Gemeenschapscommissie. Vanaf het begrotingsjaar 2003 wordt dat basisbedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto nationaal product van het betrokken begrotingsjaar, volgens de regels vervat in artikel 47,§2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

80% van dat bedrag gaat naar de Franse Gemeenschapscommissie en 20% naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

7.2 Bij amendement op hetzelfde ontwerp van bijzondere wet wordt een vijfde streepje toegevoegd aan artikel 83quater, §1, van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen waarin bepaald wordt dat het bedrag vermeld in het vorige streepje vanaf het begrotingsjaar 2002 verhoogd wordt met een bedrag van 1 miljard frank dat jaarlijks aangepast wordt aan de gemiddelde evolutie sedert 1992 van de wedden in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en dat artikel 83ter, §4, eerste lid, tweede zin van toepassing is.

8. Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indien, in een gemeente, de burgemeester voorgedragen wordt met handtekeningen van de twee taalgroepen, moet de kleinste taalgroep, hetzij een schepen, eventueel aangesteld overeenkomstig artikel 279 van de nieuwe gemeentewet, hetzij het voorzitterschap van het O.C.M.W. bekomen.

De aanhorigheid van de schepen en de voorzitter van het O.C.M.W. tot de betrokken taalgroep wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 23bis van de gemeentekieswet. De verklaring van taalaanhorigheid mag echter gebeuren bij het neerleggen van de lijsten van de kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad, bij het neerleggen van de lijsten van de kandidaten voor de verkiezing voor de Raad voor maatschappelijk welzijn, bij het neerleggen van de akte van voordracht van de schepenen of, voorafgaand aan zijn verkiezing, op de zitting van de Raad voor maatschappelijk welzijn die de voorzitter van het O.C.M.W. verkiest.

Die maatregelen zullen worden uitgewerkt door een voorstel van gewone wet en zullen in werking treden in 2002.

9. Inschrijving in de federale begroting van een bedrag van een miljard bestemd voor de financiering van de gemeenten die ten minste een Nederlandstalige schepen of voorzitter van O.C.M.W. hebben overeenkomstig punt 8.

Bij amendementen op het ontwerp van bijzondere wet houdende herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, zal een krediet van een miljard frank, ingeschreven op de federale begroting, vanaf het begrotingsjaar 2002 en overgeheveld via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verdeeld worden onder de gemeenten die, met toepassing van punt 8, een Nederlandstalige schepen of O.C.M.W. voorzitter hebben.

Vanaf het jaar 2003, wordt dat krediet jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto nationaal product van het betrokken begrotingsjaar, volgens de regels vervat in artikel 47,§2 van de bijzondere wet van de 16 januari 1989 tot financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Het zal worden verdeeld onder de gemeenten volgens objectieve criteria naar het voorbeeld van de criteria voor de verdeling van het gemeentefonds.

10. Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones


In de Brusselse lokale politiezones moeten de politieraden tenminste volgende leden bevatten:
  • Drie leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 3 (Molenbeek, Berchem, Ganshoren, Jette, Koekelberg)
  • Vier leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 4 (Brussel, Elsene)
  • Vier leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 5 (Schaarbeek, Sint-Joost, Evere)
  • Vier leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 2 (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis)
  • Twee leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 6 (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe)
  • Twee leden van de Nederlandse taalgroep voor zone 1 (Ukkel, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde)

Wordt dat aantal niet bereikt, dan worden bijkomende leden gecoöpteerd door de politieraad onder de vaste of plaatsvervangende gemeenteraadsleden die behoren tot de Nederlandse taalgroep.

De aanhorigheid tot de taalgroep wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 23bis van de gemeentekieswet. De verklaring tot taalaanhorigheid kan echter gebeuren hetzij bij het neerleggen van de lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad, hetzij bij het neerleggen van de lijsten van voordracht van kandidaten voor de verkiezing van de politieraad.

Die maatregelen zullen worden uitgewerkt door een voorstel van gewone wet en zullen in werking treden de tiende dag van de bekendmaking van de wet vanaf 2001.

In naam van hun politieke formatie,
De leden van de paritaire werkgroep,
Daniel DUCARME, Voorzitter
Claude ADRIAEN
Adelheid BYTTEBIER
Sven GATZ
Rufin GRIJP
Evelyne HUYTTEBROECK
Philippe MOUREAUX
Anne-Sylvie MOUZON
Jacques SIMONET
Guy VANHENGEL
Jean-Luc VANRAES

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be