De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Samenstelling en bevoegdheden

Sinds de verkiezingen van 13 juni 2004 telt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een vast aantal van 17 Nederlandstalige raadsleden. Deze 17 vormen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Raad is de regelgevende pijler van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het College staat voor de uitvoerende macht. Samen behartigen Raad en College als Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de beleidsdomeinen cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is er niet alleen voor geboren en getogen Brusselaars of voor wie al sinds jaar en dag deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. De VGC is er ook voor elke (nieuwe) Brusselaar, pendelaar, student en om het even wie die voor het Nederlandstalig netwerk van cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid interesse heeft.

Het College bereidt het beleid voor.

Maar de Raad heeft in alles het laatste woord : hij stemt over de jaarlijkse beleidsverklaring en begroting, over de verordeningen en resoluties. Verder beschikken de Raadsleden over heel wat mogelijkheden om het beleid te controleren.

Parlementair werk

De spelregels

Het Reglement van Orde bepaalt de spelregels voor de werking van de Raad en de commissies. Het definieert de bevoegdheden van de voorzitter, het Bureau en het Uitgebreid Bureau. Verder wordt uitgestippeld welke weg de ontwerpen of voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, beleidsverklaringen, beleidsnota’s, beleidsplannen, moties en discussienota’s afleggen voor ze worden goedgekeurd.

Het parcours van een regelgevend initiatief

Een ontwerp of voorstel van verordening wordt ingediend bij de voorzitter van de Raad. Het uitgebreid Bureau verwijst het door naar de bevoegde commissie. In de bevoegde commissie wordt de tekst uitgebreid besproken en ter stemming voorgelegd. Soms wordt de tekst ongewijzigd aangenomen, soms wordt een geamendeerde of gewijzigde tekst goedgekeurd.
Na goedkeuring van de tekst in de commissie, volgt de bespreking en de stemming in de plenaire vergadering.
De verslaggever licht de werkzaamheden van de commissie toe, de initiatiefnemer(s) geven nog een woordje uitleg en dan volgt de algemene bespreking. Na de algemene bespreking wordt de tekst artikel per artikel besproken en ter stemming voorgelegd. Tot slot wordt er over het ontwerp of voorstel gestemd bij naamafroeping. Indien een meerderheid van de Raad het licht op groen zet, is het ontwerp of voorstel aangenomen.
Eens een ontwerp of voorstel aangenomen is door de Raad, wordt het door het College bekrachtigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het parcours van een beleidsdocument of een discussienota

Een beleidsverklaring, beleidsnota of beleidsplan wordt in de regel onmiddellijk op de agenda van de plenaire vergadering geplaatst, waar het wordt besproken en aan een stemming onderworpen wordt.
Voor een discussienota verloopt de werkwijze enigszins anders. De plenaire vergadering beraadslaagt er over, maar ze wordt niet ter stemming voorgelegd.

De controle van het College

De parlementsleden beschikken over een aantal middelen om het beleid van het College te controleren: schriftelijke vragen, mondelinge vragen, vragen om uitleg, actualiteitsvragen, interpellaties en moties van aanbeveling en afkeuring. In het Reglement van Orde ligt vervat wat de precieze procedure is voor de uitoefening van dit parlementair controlerecht.

Een handig overzicht van het parlementair werk vind je in de jaarverslagen.

Samenwerking met de Brusselaars in het Vlaams Parlement

De Raad haalde van meet af aan de band aan met de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel rechtstreeks gekozen werden. In de Samenwerkingscommissie werken de 6 nauw samen met de 17 VGC-parlementsleden. Maar de 6 worden ook uitgenodigd als permanent waarnemer voor de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen, behalve bij besprekingen over de VGC-begroting of het Reglement van Orde.
Omdat ze geen lid zijn van de Raad, kunnen ze uiteraard het College niet ondervragen en hebben ze geen initiatiefrecht of stemrecht. Maar hun zienswijze over bepaalde agendapunten kan leiden tot een interessant debat. De samenspraak tussen de 17 Raadsleden van de VGC en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers is bedoeld om het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Vlaamse Gemeenschap maximaal op elkaar af te stemmen.

De Vlaamse Regering heeft ook een minister voor Brussel. Hij houdt toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en kan de Collegevergaderingen met raadgevende stem bijwonen.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be