De verkiezingen 2014 in Brussel

2014-18, 100 jaar Groote Oorlog.
bruselo.info belicht Brussel vanuit een aparte hoek, montre Bruxelles sur un angle nouveau, beleuchtet Brüssel aus einem besonderen Winckel, throws light on Brussels from unusual angles.

Welcome - Bienvenue - Wilkommen
Agenda’s 2017-2018.
Rangschikken:
woensdag 20 september 2017
Plenaire vergadering
 •  · Opening Gewone Zitting 2017-2018
 •  · Benoeming van het Bureau
 •  · Toespraak van de voorzitter
 •  · Mededelingen
 •  · Beleidsverklaring 2017-2018 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 •  · Actualiteitsvraag betreffende de mogelijke vermindering van Nederlandstalige gemeenteraadsleden in het Brussels hoofdstedelijk gewest
dinsdag 3 oktober 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
vrijdag 6 oktober 2017
Plenaire vergadering
 •  · Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2017 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Begroting voor het dienstjaar 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 •  · Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2016.
 •  · Samengevoegde interpellaties betreffende uitdagingen in de Brusselse kinderopvang en over de problemen van de zelfstandige kinderopvang.
 •  · Interpellaties betreffende de mogelijke participatie van de VGC bij een Brusselse vondelingenschuif of baby luik en over de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 en het plaatstekort in de Nederlandstalige scholen.
 •  · Vragen om uitleg betreffende de gratis voor- en naschoolse opvang in Sint-Joost-ten-Node, over de inschrijvingen in het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019, over de hervorming van het M-decreet en de gevolgen hiervan voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs, betreffende het groot aantal weigeringen in Nederlandstalige scholen in een aantal Brusselse gemeenten, betrekking tot de invoering van de museumpas en over het betrekken van kinderen en jongeren van allochtone afkomst in de Brusselse jeugdbewegingen.
 •  · Actualiteitsvragen betreffende de herstructurering bij Agentschap Inburgering en Integratie en over de nieuwe aanpak voor de Brede Scholen.
zaterdag 7 oktober 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Enkel voor RAADSLEDEN - Hoorzitting over de publieksmeting, georganiseerd door Bruzz
zondag 8 oktober 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde. Stukn 3B- 2015 nr 4.
 •  · Voorstel tot wijziging van artikel 63 , 6 paragraaf 2 van het Reglement van Orde.
zondag 8 oktober 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · 1. Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Evaluatie van de tekst aangenomen door de Commissie voor het Reglement op 7 juli 2015 [ Stuk 3B (2014-2015) – Nr.4 ]
zondag 8 oktober 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde
zondag 8 oktober 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · 2. Voorstel tot wijziging van artikel 63, 6 §2 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Dominiek LOOTENSSTAEL – Stuk 3 (2016-2017) – Nr.1
zondag 8 oktober 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · Evaluatie van de tekst aangenomen door de Commissie voor het Reglement op 7 juli 2015 [ Stuk 3B (2014-2015) – Nr.4 ]
 •  · Voorstel tot wijziging van artikel 63, 6 §2 van het Reglement van Ord
dinsdag 10 oktober 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vragen om uitleg met betrekking tot het Bruegeljaar en het cultuurproject Vlaamse meesters, over de geplande speelzone in de Neerhofhoeve, over de pistes voor de Brusselse fuifzaal en betreffende het uitbreiden van het sportaanbod in het noordoosten van Brussel.
woensdag 11 oktober 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vragen om uitleg betreffende digitale ongeletterdheid en betreffende Alzheimercafés
woensdag 11 oktober 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Samengevoegde interpellatie en vraag over de verschillende paasvakantieregelingen van de twee gemeenschappen en de gevolgen voor Brussel betreffende de paasvakantie in België
 •  · Vragen om uitleg over de implementatie van CLIL-onderwijs in Brussel en over de nieuwe ontwikkeling bij de Brede School
 •  · Vraag betreffende het rijbewijs op school
 •  
woensdag 18 oktober 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · COMMISSIE GAAT NIET DOOR !
 •  
dinsdag 24 oktober 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende het taalgebruik in de gemeenschapscentra.
 •  · Vraag om uitleg betreffende de herdenking Jotie T'Hooft.
 •  · Vraag om uitleg over het organiseren van een gemeenschappelijk cultuurkadaster.
woensdag 25 oktober 2017
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Deze commissie gaat niet door !
dinsdag 7 november 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Hoorzitting over de publieksmeting, georganiseerd door Bruzz. ENKEL VOOR RAADSLEDEN !
woensdag 8 november 2017
Commissie voor het Reglement
 
 •  · Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Evaluatie van de tekst aangenomen door de Commissie voor het Reglement op 7 juli 2015 [ Stuk 3B (2014-2015) – Nr.4 ]
 •  · Voorstel tot wijziging van artikel 63, 6 §2 van het Reglement van Orde
vrijdag 10 november 2017
Plenaire vergadering
 
 
 •  · De geplande plenaire vergadering van vrijdag 10 november 2017 gaat niet door.
dinsdag 14 november 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Het Brussels bibliotheekbeleid, visietekst over het Brussels bibliotheekbeleid.
  De heer Dirk Broekaert, mevrouw Anne Tissen en de heer Patrick Vanhoucke Algemene directie cultuur, jeugd en sport van de VGC.
woensdag 15 november 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 
 •  · De voor vandaag, woensdag 15 november 2017, aangekondigde bijeenkomst van de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, gaat niet door.
vrijdag 24 november 2017
Plenaire vergadering
 •  · Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2019 – Addendum 4
 •  · Voorstel tot wijziging van afdeling 20 van het Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad: Verlof voorafgaand aan het pensioen, viervijfderegeling en halftijdse regeling aan het einde van de loopbaan.
 •  · Interpellaties met betrekking tot het vrijetijdswerk en betreffende de schade aan Muntpunt door de onlusten op het Muntplein van 15 november 2017
 •  · Vragen om uitleg betreffende taal op school, over de start van de subsidie Student N Brussel, over het plan Geletterdheid van de VGC, over het Centraal Meldpunt tegen vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen en betreffende de nieuwe mediahub Brussels
 •  · Actualiteitsvraag betreffende de mogelijke vermindering van Nederlandstalige gemeenteraadsleden in het Brussels hoofdstedelijk gewest
dinsdag 28 november 2017
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vragen om uitleg betreffende het taalgebruik in de gemeenschapscentra, betreffende de herdenking Jotie T‘Hooft, over het organiseren van een gemeenschappelijk cultuurkadaster en betreffende de subsidies aan vzw Toestand
woensdag 29 november 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vragen om uitleg betreffende het registratiesysteem van de Lokale Dienstencentra en over de projectoproep "outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit"
vrijdag 8 december 2017
Plenaire vergadering
 •  · Motie van aanbeveling tot besluit van de op 6 oktober 2017 gehouden interpellatie betreffende de mogelijke participatie van de VGC bij een Brusselse vondelingenschuif of babyluik
 •  · Samengevoegde interpellaties betreffende het taalgebruik op de speelplaatsen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, betreffende de nieuwe leidraad van het GO! inzake het gebruik van andere talen op school, over hoe het Brussels Nederlandstalig onderwijs inspeelt op de meertaligheid van de Brusselse kinderen en betreffende het inspelen op meertalige realiteit van de Brusselse leerlingen aangekondigd door het GO!
 •  · Vragen om uitleg betreffende de nieuwe mediahub Brussels, betreffende de aanwezigheid van illegalen in scholen en culturele instellingen, over de ontplooiing van het concept tienerschool in Brussel en betreffende het transitieproces welzijn en gezondheid
 •  · Actualiteitsvragen over de plannen met de Brede School, betreffende de werking van Recyclart en betreffende de ophef rond de naam van het nieuwe museum in de Citroëngarage
dinsdag 12 december 2017
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
woensdag 20 december 2017
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Terreinbezoek - vzw Vrienden van het Huizeke, Vossenplein 23 te 1000 Brussel.
  Zoals gebruikelijk staat deze activiteit enkel open voor de raadsleden
vrijdag 22 december 2017
Plenaire vergadering
vrijdag 19 januari 2018
Plenaire vergadering
 
 
 •  · DE PLENAIRE VERGADERING VAN 19 JANUARI GAAT NIET DOOR !
dinsdag 23 januari 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Deze vergadering gaat niet door !
 •  
woensdag 24 januari 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vraag om uitleg over de aangepaste werking van het OCB
 •  · Vraag over de zichtbaarheid van opleidingen in het Brussels hoger onderwijs.
dinsdag 30 januari 2018
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Vraag over de religieuze erediensten op de vrt.
 •  · Vraag betreffende de psychosociale risicoanalyse binnen de VGC-administratie
 •  · Vraag betreffende het personeelsbeleid van de VGC
dinsdag 30 januari 2018
Commissie voor het Reglement
 
 •  · Evaluatie van de artikels 30 (Voeren van het woord) en 63 (Moties van afkeuring en aanbeveling) van het Reglement van Orde van de Raad.
woensdag 31 januari 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Vraag om uitleg over de staking bij het Agentschap voor Inburgering en integratie
 •  · Vraag om uitleg betreffende het stopzetten van het onderzoek naar Alzheimer door farmabedrijven
donderdag 1 februari 2018
Onbekend
 
   
vrijdag 2 februari 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 6 februari 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag over het Enter Festival Brussel.
 •  · Vraag betreffende de stripmuur De Kiekeboes.
 •  · Vraag over de vertraging op het speeldomeinproject in de Neerhofhoeve
donderdag 8 februari 2018
Onbekend
 
   
vrijdag 23 februari 2018
Plenaire vergadering
 
   
woensdag 7 maart 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Studiebezoek aan het woonzorgcentrum Pagode, Oorlogskruisenlaan 90 te 1120 Brussel DE ACTIVITEIT IS VOORBEHOUDEN AAN DE RAADSLEDEN.
dinsdag 20 maart 2018
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · DEZE COMMISSIE GAAT NIET DOOR !
vrijdag 23 maart 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 27 maart 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Hoorzitting met enkele Brusselse bibliothecarissen.
woensdag 28 maart 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Werfbezoek Koekelberg Comenius-project + Bezoek aan de containerklassen Koninklijk Atheneum Koekelberg
 •  · Zoals gebruikelijk is deze activiteit voorbehouden aan de raadsleden + eventueel 1 medewerker per fractie, indien ook een raadslid van de fractie deelneemt
dinsdag 17 april 2018
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018-Stuk 6A (2017-2018)-Nr.1
vrijdag 20 april 2018
Plenaire vergadering
 
   
woensdag 2 mei 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Discussienota 'Zorg voor senioren met een migratieachtergrond'
vrijdag 4 mei 2018
Plenaire vergadering
 
   
woensdag 9 mei 2018
Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 
 •  · Rapport 2017 van de Gemengde Ambachtelijke Commissie Brussel (GACB)
woensdag 9 mei 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vraag om uitleg betreffende agressie op school
 •  · Vraag om uitleg betreffende de meerkosten aan de Comeniussite
 •  · Vraag om uitleg over de werking van Athena Brussel om jongeren te begeleiden via de examencommissie naar een diploma middelbaar onderwijs
woensdag 16 mei 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Hoorzitting. Mantelzorg en de werking van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.
vrijdag 18 mei 2018
Plenaire vergadering
 
 
 •  · DE GEPLANDE PLENAIRE VERGADERING VAN 18 MEI GAAT NIET DOOR !
dinsdag 22 mei 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · Vraag om uitleg over het jongerenfonds A Fonds
 •  · Vraag om uitleg over de zoekmotor voor culturele infrastructuur in Brussel
 •  · Vraag om uitleg betreffende de eengemaakte culturele agenda in Brussel
 •  · Vraag om uitleg over het wijkproject van de vzw Circus zonder handen
 •  · Vraag om uitleg over het speeldomein in de Neerhofhoeve
woensdag 23 mei 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vraag om uitleg over het veranderde beleid ten aanzien van Brede Scholen.
woensdag 30 mei 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Studiebezoek aan de Residentie Ter Ursulinen. Deze commissiebijeenkomst is voorbehouden aan de raadsleden en maximaal 1 medewerker per politieke fractie indien ook minstens een raadslid van deze fractie aanwezig is.
vrijdag 1 juni 2018
Plenaire vergadering
 
   
woensdag 6 juni 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Studiebezoek aan Geriatrisch Centrum Anne-Sylvie Mouzon Deze activiteit wordt voorbehouden aan de VGC-raadsleden + maximaal 1 medewerker per politieke fractie, indien ook minstens 1 raadslid van deze fractie deelneemt.
dinsdag 12 juni 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · STUDIEBEZOEK AAN STADSBIBLIOTHEEK GENT - De Krook - Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent + Filiaal Ledeberg - Driesstraat 99, 9050 Ledeberg - Dit bezoek is zoals gebruikelijk voorbehouden voor alle raadsleden en maximaal 1 medewerker per fractie, indien ook minstens 1 raadslid van deze fractie aanwezig is.
vrijdag 15 juni 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 19 juni 2018
Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 
 •  · Het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel . Spreker: de heer Sven GATZ, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
woensdag 20 juni 2018
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 
 •  · Hoorzitting met het Onderwijscentrum Gent, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd over hun schoolpoortwerking . Spreker: de heer Brecht DEMEULENAERE, Directeur Onderwijscentrum Gent
 •  · Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van de schoolpoortwerking over de Nederlandstalige Brusselse scholen – Stuk 690 (2017-2018) – Nr.1
dinsdag 26 juni 2018
Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
 
 •  · OPGELET! De eerder aangekondigde bijeenkomst van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport op dinsdag 26 juni 2018 GAAT NIET DOOR.
woensdag 27 juni 2018
Commissie voor Onderwijs en Vorming
 
 •  · Vraag om uitleg over de stand van zaken betreffende de Nederlandstalige school in Elsene
 •  · Vraag om uitleg over de recente hacking van onderwijswebsites
vrijdag 29 juni 2018
Plenaire vergadering
 
   
dinsdag 3 juli 2018
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Hoorzitting BRUZZ: Werking van het mediaplatform en het gebruik van consultancy contracten
dinsdag 10 juli 2018
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media
 
 •  · Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 52) - Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2017 – Stuk 7A (2017-2018) – Nr. 1
vrijdag 13 juli 2018
Plenaire vergadering
 
   
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie - Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel : 02/213.71.00   Fax : 02/213.71.01   Email:   info@raadvgc.irisnet.be